BOZP

Rozšiřujeme nabídku služeb o poradenství v oblasti BOZP 

 

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Povinnost zajišťovat základní úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je dána zákonnými (právními) předpisy ČR, tzn. vlastními zákony a jejich prováděcími předpisy (nařízení vlády, vyhlášky), a dále technickými normami, které v případě uvádění odkazu v zákonném předpisu, jsou taktéž závazné. Tyto předpisy se opírají o evropské směrnice a nařízení (vč. evropských a mezinárodních norem), které byla ČR jako člen EU povinna zapracovat do svého právního řádu a je povinna toto provádět průběžně a nepřetržitě.

Přehled základních zákonných předpisů pro oblast BOZP.

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je a minimalizovat jejich působení).

Zaměstnavatel k zajišťování úkolů v prevenci rizik si může nebo musí (podle počtu zaměstnanců) zajistit osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO), která splňuje podmínky pro výkon této činnosti dané právním řádem ČR (má vykonané zkoušky a platné osvědčení dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění). Ta je jeho odborným poradním, metodickým a kontrolním orgánem pro oblast bezpečnosti práce, přičemž:

 • do 25 zaměstnanců si může zaměstnavatel úkony v prevenci rizik zajišťovat sám (má-li k tomu potřebné znalosti)
 • od 26 do 500 zaměstnanců může zaměstnavatel tyto činnosti vykonávat sám, pokud je odborně způsobilý (OZO v prevenci rizik, tzn. zkoušky a osvědčení)
 • od 500 zaměstnanců zaměstnavatel zajišťuje tyto činnosti jednou nebo více odborně způsobilými osobami (OZO).

V oblasti staveb zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, ukládá zaměstnavateli zajistit tyto činnosti ustanovením koordinátora BOZP na staveništi.

Povinnost zajišťovat BOZP se nevztahuje pouze na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje a na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Za zajištění BOZP jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.

Ustanovením odborného poradce se vedoucí zaměstnanec nezbavuje své odpovědnosti za zajištění BOZP, a to ani v případě, že se jedná o firmu specializující se na zajištění BOZP.
Pro oblast ochrany zdraví při práci si zaměstnavatel musí zajistit lékaře, který mu bude poskytovat pracovně-lékařské služby.

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP"): 

 • Zajistit si (pracovní poměr, obchodní vztah) odborně způsobilou osobu (OZO) k prevenci rizik.
 • Zajistit BOZP v organizaci (vč. všech osob, pohybujících se na pracovišti, tzn. i pracovníků spolupracujících firem - EXO) při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika").
 • Zajistit zaměstnancům školení o právních předpisech k zajištění BOZP, soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, zpracovat osnovu pro školení BOZP a plán (lhůtník) zákonného školení (zpravidla roční) - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP .
 • Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a u opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je a minimalizovat jejich působení.
 • Zajistit si smluvního lékaře („poskytovatele pracovně-lékařských služeb"), který bude poskytovat preventivní lékařskou péči (zdravotní prohlídky zaměstnanců, pravidelné kontroly na pracovišti s hygienickým zaměřením, odbornou poradenskou činnost v otázkách fyziologie práce, ergonomie a rizikových faktorů),
 • Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci a podle pracovních podmínek a pracovního prostředí po dohodě se smluvním lékařem vypracovat Traumatologický plán (plán první pomoci) - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP , zajistit proškolení v oblasti první pomoci.
 • Zajistit provádění vstupních a preventivních lékařských prohlídek smluvním lékařem.
 • Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě těchto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. S výsledky prokazatelně a srozumitelně seznámit zaměstnance.
 • Zajistit zpracování (odborně způsobilou osobou) kompletní dokumentace BOZP a udržovat ji v aktuálním stavu - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.
 • Provést kategorizaci prací (provádí OZO ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví - Krajskou hygienickou stanicí). S výsledky prokazatelně a srozumitelně seznámit zaměstnance - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.
 • Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledávání a hodnocení rizik i z kategorizace prací - rizikových faktorů (zajišťují vedoucí zaměstnanci).
 • Zabezpečit měření a vyhodnocování rizikových faktorů, vyplývající z kategorizace prací, vést evidenci rizikové práce u zaměstnanců pracujících v rizikových kategoriích 2 až 4 a případných nemocí z povolání (NzP).
 • Zkompletovat, případně zpracovat provozní dokumentaci strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.
 • Zajistit organizaci BOZP k zajištění bezpečného provozu technických zařízení (odborné kontroly, zkoušky, revize) a vést o tom řádnou evidenci, tzn. roční plán (lhůtník) - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.
 • Zpracovat místní provozní bezpečnostní předpisy (MPBP) odborně způsobilou osobou v závislosti na provozované činnosti a pracoviště (např. dopravně provozní řád, místní provozní řád skladu, systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení, MPBP jednotlivých strojů a zařízení, atd.) - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.
 • Zajistit řádné označení provozních prostor předepsanými výstražnými a bezpečnostními tabulkami.
 • Zajistit (v závislosti na posouzení rizik a výsledků kategorizace práce) vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a vést o tom řádnou evidenci - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.
 • Řešit v souladu s právními předpisy opatření v případech zakázaných prací pro těhotné a kojící ženy, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým, tato opatření zahrnout do interní dokumentace BOZP - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP .
 • Šetřit vzniklé pracovní úrazy (dále jen „PÚ"), vést o nich předepsanou dokumentaci (viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP, oznamovat a ohlašovat PÚ na příslušné instituce a stanovovat opatření proti opakování.
 • Vyplácet náhrady škod vzniklých v důsledku PÚ nebo nemocí z povolání (za tím účelem hradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ nebo NzP) a vést o tom evidenci.
 • Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně apod.) a evakuace zaměstnanců.
 • Provádět ve stanovených intervalech interní kontroly BOZP (provádí OZO) a zajistit odstranění neshod vyplývajících z těchto kontrol - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.
 • Spolupracovat se státními kontrolními orgány, které mají z hlediska právních předpisů právo kdykoliv vstupovat do prostor zaměstnavatele, provádět kontroly BOZP a dodržování právních předpisů (SÚIP, KHS, ÚP), odstraňovat zjištěné neshody, příp. uhradit předepsané pokuty.

 

Přehled základních zákonných předpisů pro oblast BOZP

 • Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, čl. 28
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Další zákony v daných odstavcích související s BOZP:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh
 • Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice


Prakticky ke každému zákonnému předpisu je vydán jeden nebo až několik prováděcích předpisů, tzn. nařízení vlády nebo vyhlášek. Např.:

k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jsou vydány následující prováděcí předpisy:

 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
 • Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)


k zákonu č. 309/2006 Sb., jsou vydány následující prováděcí předpisy:

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci


k zákonu č. 174/1968 Sb., jsou vydány následující prováděcí předpisy:

 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)


k zákonu č. 258/2000 Sb., jsou vydány následující prováděcí předpisy:

 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací


k zákonu č. 373/2011 Sb., jsou vydány následující prováděcí předpisy:

 • Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)


k zákonu č. 155/1995 Sb., jsou vydány následující prováděcí předpisy:

 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání


K ostatním souvisejícím zákonům existují taktéž další prováděcí předpisy (přehled na vyžádání).

Všechny zákonné předpisy v tomto přehledu jsou zde uvedeny v platném znění, tzn. v aktuálně platném znění, vč. všech novelizací.

 

Přehled některých závazných technických norem pro oblast BOZP

ČSN OHSAS 18001 (01 0801) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
ČSN ISO 3864-1 (01 8011) - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
ČSN EN 82079-1 (01 3782) - Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace. Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
ČSN 05 0601 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
ČSN 05 0610 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 0630 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
ČSN EN ISO 10882-1,2 (05 0680) - Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech
ČSN EN ISO 15011-1 až 5 (05 0681) - Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech
ČSN EN ISO 15012-1,2 a 4 (05 0682) - Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech
ČSN EN 50505 (05 0695) - Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy
ČSN EN 50444 (05 0696) - Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy
ČSN EN ISO 25980 (05 0703) - Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
ČSN 07 0710 - Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 8304 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
ČSN ISO 8456 (26 6202) - Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy
ČSN EN 528 (26 7402) - Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky
ČSN 26 7407 - Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
ČSN EN 1459+A3 (26 8804) - Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
ČSN 26 8805 - Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN ISO 9927-1 (27 0041) - Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně
ČSN 27 0142 - Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
ČSN ISO 12480-1 (27 0143) - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
ČSN 27 0808 - Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz
ČSN EN 1493 (27 0809) - Zvedáky vozidel
ČSN EN 1494+A1 (27 0810) - Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení
ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
ČSN 27 4007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
ČSN EN ISO 14798 (27 4008) - Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika
ČSN EN 1808 (27 5003) - Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky
ČSN EN 280+A1 (27 5004) - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
ČSN ISO 18878 (27 5005) - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
ČSN ISO 18893 (27 5006) - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
ČSN EN 61140 ed.3 (33 0500) - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 1310 ed.2 - Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 2000-5-51ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN EN 60204-1 ed.2 (33 2200) - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN 34 1610 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách
ČSN EN 50110-1 ed.3 (34 3100) - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.
ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100) - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky
ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN 38 6462 - Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
ČSN EN 417 (69 8417) - Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení
ČSN 73 0580-1 - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení
ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8107 - Trubková lešení
ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
ČSN EN ISO 12100 (83 3001) - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

Ve vztahu ke strojům a pracovnímu prostředí lze bezpečnostní ustanovení nalézt v technických normách tříd, skupin a podskupin:
ČSN 20 07xx - kovoobráběcí stroje
ČSN 21 07xx - tvářecí stroje
ČSN 47 06xx - zemědělské stroje
ČSN 49 61xx - dřevoobráběcí stroje
ČSN 50 70xx - papírenské a tiskařské stroje
ČSN 51 20xx až 51 55xx - potravinářské stroje
ČSN 69 12xx, 69 13xx, 69 16xx až 69 20xx - stroje na zpracování pryže a plastů
ČSN 69 26xx - odstředivky
ČSN 79 80xx - stroje na výrobu obuvi
ČSN 79 81xx - stroje a zařízení pro koželužny
ČSN 81 07xx - textilní stroje
ČSN 83 30xx, 83 32xx, 83 33xx - bezpečnost strojních zařízení
ČSN 83 21xx až 83 29xx - OOPP
ČSN 83 35xx - ergonomie
ČSN 83 36xx - ovzduší na pracovišti

Všechny technické normy v tomto přehledu jsou zde uvedeny v platném znění, tzn. v aktuálně platném znění, vč. všech změn a oprav.

Důležité upozornění k nezávaznosti nebo závaznosti technických norem:

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 4, odst. 1 uvádí:

„Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Česká technická norma není obecně závazná."

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 4, odst. 2 uvádí:

„Soustavu českých technických norem tvoří
a) původní české technické normy,
b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a
c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání."

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 4, odst. 3 uvádí:

„Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů."

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 4, odst. 4 uvádí:

„Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech."

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 4a, odst. 1 uvádí:

Harmonizované technické normy a určené normy
Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob (dále jen "harmonizované evropské normy"). Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen "určené normy")."

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 4a, odst. 3 uvádí:

„Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují. Pokud orgány Evropského společenství u harmonizovaných evropských norem nebo Úřad u určených norem dospějí k závěru, že splnění těchto norem nebo jejich částí nelze nadále považovat za splnění požadavků technických předpisů, oznámí Úřad ve Věstníku Úřadu ty harmonizované české technické normy nebo určené normy, kterých se tato skutečnost týká."

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, § 349, odst. 1 uvádí:

„Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví."

Z těchto ustanovení platných právních předpisů zcela jednoznačně vyplývá, že všechny technické normy (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO atd.) týkající se jakýmkoliv způsobem oblasti BOZP, jsou ZÁVAZNÉ.

Pokud jde kopírování a rozmnožování technických norem, potom

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 5, odst. 8 dále uvádí:

„České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu."

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 19, odst. 1 a 2, v § 19a, odst. 1 a 6 uvádí:

„Fyzická osoba, právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

b) v rozporu s § 4 odst. 3 označí dokument značkou ČSN, nebo
c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 1.000.000 Kč."

 

Přehled ostatní závazné dokumentace pro oblast BOZP 

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, § 349, odst. 1, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, dalšími zákonnými předpisy (viz Přehled základních zákonných předpisů pro oblast BOZP a jejich souvisejícími prováděcími předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, technické normy) tvoří ostatní závaznou dokumentaci pro oblast BOZP všechny předpisy, které upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, např.:

 • průvodní dokumentace strojů a zařízení (atesty, návody k obsluze, manipulaci, montáži, údržbě)
 • místní provozní a bezpečnostní předpisy, pokyny
 • technologické postupy pro jednotlivé pracovní činnosti
 • provozní deníky strojů
 • doklady o uvedení strojů a zařízení do provozu
 • pasporty plynových zařízení
 • revizní knihy
 • plány údržby
 • knihy kontrol různých zařízení (např. žebříků)
 • doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků
 • jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení
 • knihy interních kontrol BOZP
 • knihy úrazů
 • záznamy o úrazu
 • doklady o rizikových pracovištích
 • předpisy hygienické a protiepidemické
 • technické předpisy
 • technické dokumenty
 • stavební předpisy
 • dopravní předpisy
 • předpisy o požární ochraně
 • předpisy o zacházení s hořlavinami
 • předpisy o zacházení s výbušninami
 • předpisy o zacházení se zbraněmi
 • předpisy o zacházení s radioaktivními látkami
 • předpisy o zacházení s chemickými látkami, chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví
 • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní listy používaných látek
 • organizační a pracovní řády
 • pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v organizaci
 • smlouvy s lékaři
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců, evidence lékařských prohlídek
 • dokumentace o školení zaměstnanců, osnovy školení a prezenční listiny o školení BOZP, PO
 • prezenční listiny a osvědčení o profesním školení (řidiči motorových a vysokozdvižných vozíků, vazači, jeřábníci, obsluhy plynových zařízení, kotlů atd.)
 • záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců spolupracujících externích firem s bezpečnostními předpisy a místními riziky
 • směnové záznamy
 • projektová dokumentace staveb
 • projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů
 • dokumentace PO a evakuační plány

 

Nabídka k zajištění základních povinností v oblasti BOZP

V souladu se zákonnými a dalšími závaznými předpisy v oblasti BOZP nabízí firma KMT International, s.r.o. všem obchodním partnerům, spolupracujícím firmám a zájemcům tři druhy služeb:

1. Vypracování dokumentace BOZP
Bude vypracována nová (chybějící) dokumentace, popř. zaktualizována stávající dokumentace, podle Vašeho požadavku, popř. podle dohody - v závislosti na zákonné povinnosti a druhu činností probíhajících v organizaci.

2. Jednorázová komplexní služba BOZP
Provedeme ve Vaší organizaci na všech pracovištích celkovou prověrku (audit) BOZP, služba obsahuje:

 • vyhledání a posouzení rizik, návrh opatření
 • provedení kategorizace prací (projednání a zajištění schválení u KHS)
 • posouzení technických, organizačních a ergonomických požadavků na pracoviště
 • kontrolu průvodní a provozní dokumentace k používaným strojům a zařízením
 • kontrolu evidence a provádění předepsaných revizí u vyhrazených technických zařízení
 • kontrolu správného označení provozních prostor předepsanými bezpečnostními značkami
 • kontrolu poskytování a evidence OOPP, případný návrh řešení
 • posouzení hygieny práce a návrh opatření (řešení mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů)
 • kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů
 • posouzení a stanovení zakázané práce pro některé skupiny zaměstnanců
 • řešení pracovně-lékařských služeb (pomoc se zajištěním poskytovatele pracovnělékařských služeb a uzavřením smlouvy, zajištění kontroly pracovišť lékařem, školení první pomoci atd.)
 • kontrolu řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání, odstranění nedostatků
 • provedení školení BOZP zaměstnanců
 • provedení vzájemného seznámení s riziky u externích spolupracujících firem
 • případná jednání se SOD (SÚIP, KHS, ÚP apod.) a zastupování při inspekcích a kontrolách
 • zpracování periodické zprávy o stavu BOZP v organizaci pro vedení
 • zpracování kompletní předepsané dokumentace BOZP (případně doplnění chybějící a aktualizace stávající dle současných předpisů) - viz Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP.

Celkovou prověrku (audit) BOZP provede odborný poradce (bezpečnostní technik), který má pro tyto činnosti zkoušky a osvědčení odborně způsobilé osoby (OZO) v prevenci rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a má bohaté praktické zkušenosti.

3. Kompletní zajištění BOZP v organizaci na základě smlouvy

Jedná se o kompletní zajištění všech povinností organizace (zaměstnavatele) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Budou provedeny veškeré činnosti a služby, které obsahuje nabídka v bodě 2. Jednorázová komplexní služba BOZP a následně další činnosti v dohodnutých termínech.
Vaši firmu bude pravidelně navštěvovat náš OZO (bezpečnostní technik), který bude:

 • provádět pravidelné dílčí kontroly BOZP na všech Vašich pracovištích (o těchto kontrolách vypracovávat zprávu a u případných neshod navrhovat opatření)
 • průběžně vyhledávat a posuzovat rizika, zároveň navrhovat řešení
 • průběžně aktualizovat Vaši kompletní dokumentaci BOZP
 • vypracovávat novou provozní dokumentaci u nově zahájených činností nebo nově pořízených strojů a zařízení
 • průběžně provádět školení BOZP u nových zaměstnanců
 • průběžně provádět periodická školení u stávajících zaměstnanců
 • provádět roční kontroly BOZP na všech Vašich pracovištích a vypracovávat zprávu o stavu BOZP v organizaci pro vedení
 • průběžně kontrolovat dodržování všech povinností organizace v oblasti BOZP a provádět další činnosti, které jsou obsaženy v jednorázové službě dle bodu 2.

Pokud jde o práci pouze s aktuálně platnými zákonnými předpisy a technickými normami ve Vaší firmě (organizaci), potom Vám můžeme doporučit i další službu, kterou naše firma poskytuje. Jedná se o provádění řízeného režimu zákonných předpisů a technických norem (vč. odborného poradenství) používaných v organizaci. Poradenství v oblasti zákonných předpisů a technických norem najdete v hlavním menu našich webových stránek - viz Zákonné předpisy a technické normy .

 

Obsah základní organizační dokumentace pro oblast BOZP

Stručný popis dokumentace BOZP, kterou jsou zaměstnavatelé povinni na základě platné legislativy zpracovat, vést a aktualizovat.

Zpravidla se jedná o tuto dokumentaci - jednotlivé předpisy (směrnice):

 • organizační směrnice k řízení BOZP (manuál, příručka) - základní dokument o zajištění BOZP v organizaci
 • vyhledání, identifikace, posouzení a vyhodnocení rizik
 • postup, řešení a evidence zdravotních prohlídek (hlídání termínů)
 • kategorizace prací, postup pro zařazení prací do kategorií v podmínkách organizace
 • postup pro řešení pracovních úrazů (PÚ)
 • směrnice (regulativ) pro poskytování OOPP a řešení evidence OOPP
 • směrnice pro hygienu práce - řešení poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů (může být součástí směrnice k OOPP)
 • osnova školení BOZP - směrnice pro školení zaměstnanců
 • postup pro vzájemné seznamování o rizicích se spolupracujícími externími organizacemi (EXO)
 • směrnice pro konkrétní práce zakázané ženám a mladistvým v organizaci
 • provozní předpisy a dokumentace - provozní řády skladů apod.
 • bezpečnost strojů a zařízení - místní provozní bezpečnostní předpisy pro různé stroje a zařízení (MPBP), bezpečnostně technické pokyny apod.
 • provozní předpisy vyhrazených technických zařízení (elektrických, tlakových, plynových a zdvihacích) - např. systém bezpečné práce (SBP) pro zdvihací zařízení, provozní řády kotelen, rozvoden atd. (zpracovávají revizní technici)
 • provozní deníky, pasporty a revizní knihy strojů a zařízení
 • provozní předpisy pro autodopravu - dopravně-provozní řád (DPŘ), komunikace v areálu
 • provozní předpisy pro manipulaci - např. pro motorové a vysokozdvižné vozíky
 • provozní předpisy pro konkrétní pracoviště - obrábění, slévání, otryskávání, tváření, svařování, práce ve výškách, lakování, laboratoře, kuchyně, administrativa atd.
 • postupy a evidence profesních školení (řidiči, jeřábníci, vazači, obsluhy kotelen atd.), hlídání termínů
 • traumatologický plán - plán první pomoci
 • evakuační plán
 • havarijní a nouzový plán
 • postup pro provádění interních kontrol BOZP, řízení záznamů z kontrol
 • další postupy v souladu se zákonnými předpisy a technickými normami dle konkrétních činností v organizaci

 

Dopady a sankce za nedodržování povinností v oblasti BOZP

Kontroly dodržování předpisů v oblasti pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práva a povinnosti kontrolních orgánů, jsou stanoveny hlavně v zákonu č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění.

Rozdělení kompetencí kontrolních orgánů:

Státní úřady inspekce práce (SÚIP) a jejich oblastní inspektoráty kontrolují dodržování právních předpisů mimo jiné v oblastech:

 • uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru
 • pracovní doby, přesčasové práce, doby odpočinku, dovolené
 • překážek v práci
 • mzdy nebo platu, náhrady mzdy nebo platu
 • náhrady cestovních výdajů
 • zaměstnávání žen nebo mladistvých
 • vnitřních předpisů a kolektivních smluv
 • BOZP v závislosti na druhu prací a provozovaných činností
 • bezpečnosti provozu technických zařízení a zvláště vyhrazených
 • povolené činnosti dětí a dodržování zákazu dětské práce

Úřady práce (ÚP) kontrolují dodržování právních předpisů v oblastech:

 • zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
 • zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatel
 • nelegálního zaměstnávání a zaměstnávání v tzv. „švarcsystému"
 • diskriminace zájemců o zaměstnání
 • zprostředkování zaměstnání a dalších povinností zaměstnavatelů vyplývajících ze zákonných předpisů

Zjednodušeně řečeno - Úřady práce se zabývají vztahy, které předcházejí pracovnímu poměru, jeho ukončením a nelegálním zaměstnáváním, Inspektoráty práce se zabývají porušováním povinností vyplývajících z pracovního poměru a samozřejmě z podnikatelské činnosti.

Krajské hygienické stanice (KHS) a jejich územní pracoviště (většinou v bývalých okresních městech)
kontrolují dodržování pracovně-právních předpisů a hygieny práce.

Hasičský záchranný sbor (HZS) a jejich záchranné stanice podle územních odborů kontrolují dodržování předpisů v oblasti požární ochrany (PO).

Policie ČR v případě těžších a smrtelných úrazů u jednotlivých případů provádí vlastní samostatné šetření.


Práva inspektorů výše uvedených institucí

Inspektor je mimo jiné oprávněn:

 • vstupovat do objektů, zařízení a výrobních prostorů
 • ověřovat totožnost fyzických osob v kontrolovaných objektech podle občanského průkazu, cestovního pasu, případně služebního průkazu státního zaměstnance, tyto doklady případně zajišťovat
 • požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech
 • dotazovat se zaměstnanců bez přítomnosti jejich nadřízených, vedení, zástupce pro oblast BOZP nebo odborového orgánu
 • požadovat na kontrolovaných osobách předložení originálních dokladů, případně dokladů úředně ověřených a dalších písemností, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků
 • nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek a revizí
 • pořizovat kopie dokladů nebo jejich výpisy, za tím účelem použít technické prostředky na zhotovení kopií, fotodokumentace, obrazových nebo zvukových záznamů
 • nařizovat zachování úrazového místa v původním stavu až do ukončení šetření
 • vydat rozhodnutí o zákazu práce přesčas nebo v noci
 • vydat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních a pracovních prostředků, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů
 • používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby
 • seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
 • ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat lhůty k jejich odstranění
 • vyžadovat písemné zprávy o přijatých opatřeních a jejich splnění
 • ukládat pokuty za neplnění povinností

Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky k výkonu kontroly, je povinna poskytnout součinnost, materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

Oprávnění zaměstnanci, případně statutární zástupci kontrolované osoby jsou povinni na žádost inspektora dostavit se v určeném termínu k projednání výsledků kontroly.

Sankce

Při zjištěném porušování právních předpisů jsou tyto kontrolní orgány oprávněny uložit zaměstnavatelům opatření k odstranění zjištěných nedostatků, kontrolovat plnění těchto opatření, případně uložit peněžní pokutu.

Prakticky v každém právním předpisu jsou uvedeny sankce za nedodržování jednotlivých ustanovení. Tyto sankce a jejich peněžní výše, jsou podle konkrétní oblasti BOZP a podle závažnosti porušení (taktéž u opakovaných prohřešků) odstupňovány, a pohybují se od 250.000 Kč (od 50.000 Kč pro malé firmy) až do 2.000.000 Kč, přičemž pokuty se při kontrole za každý zjištěný nedostatek sčítají!

V případech poškození zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu až do výše 3.000.000 Kč.

Pokutu až do výše 100.000 Kč může uložit orgán ochrany veřejného zdraví fyzické osobě při její podnikatelské činnosti a právnické osobě za uvedení nepravdivých údajů a informací.

Sankce za nedodržování předpisů v oblasti PO mohou dosáhnout až 10.000.000 Kč.

 

Proč zajistit BOZP u firmy KMT International, s.r.o.

 • jsme profesionálové s dlouholetými praktickými zkušenostmi v BOZP, a to nejen v administrativě, ale hlavně v oblasti přímého výkonu řídicích činností ve výrobě a technického dozoru při montážích strojů a zařízení
 • máme taktéž dlouholeté praktické zkušenosti v oblastech zavádění a udržování systémů managementu dle ISO norem (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001)
 • dodržujeme etické zásady a aktuálně platnou legislativu
 • jsme odborníci v oblasti technických norem, pro řadu firem zajišťujeme řízený režim, evidenci a nákup norem, v případě potřeby jejich tištěné formy, od roku 1996 jsme členy Moravskoslezské Komise Technické normalizace při ČSVTS
 • poskytujeme okamžitá řešení
 • zbavíme vás starostí a byrokracie kolem BOZP
 • dokumentace BOZP nemusí být stohy papírů
 • dokumentaci BOZP zpracujeme na konkrétní podmínky Vaší firmy, tzn., že to
  nebude jen obecná směs odněkud opsaných frází, jak to často dělají
  konkurenční firmy
 • přizpůsobujeme řešení situaci a potřebám organizace
 • rozlišujeme potřeby různých profesí
 • naše reference dokladují pouze kladné výsledky
 • jsme poctiví a spolehliví
 • díky minimálním provozním nákladům pracujeme za bezkonkurenční ceny

 

Vysvětlení pojmů a zkratek 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČR - Česká republika
ČSN - česká (do 31.12.1992 československá) státní norma
ČSVTS - Český svaz vědeckotechnických společností
DIN - německá státní norma
DPŘ - dopravně-provozní řád
EMS - systém environmentálního managementu (podle ČSN EN ISO 14001)
EN - evropská norma
EU - Evropská unie
EXO - externí spolupracující organizace (např. subdodavatel)
HZS - hasičská záchranná stanice
ISO - mezinárodní organizace pro standardizaci
KHS - Krajská hygienická stanice
LPG - („Liquified Petroleum Gas") zkapalněný ropný plyn
MHD - městská hromadná doprava
MPBP - místní provozní bezpečnostní předpis
NzP - nemoc z povolání
TPS - technologický postup svařování
OHSAS - („occupational health and safety") zkratka převzatá dle anglického názvu normy pro systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky
OZO - odborně způsobilá osoba
PED - („Pressure Equipment Directive") evropské nařízení pro výrobu a kontrolu kvality tlakových zařízení
PÚ - pracovní úraz
QMS - systém managementu kvality (podle ČSN EN ISO 9001)
Sb. - sbírka zákonů ČR
SOD - státní odborný dozor
SÚIP - Státní úřad inspekce práce
ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ÚP - Úřad práce
SBP - systém bezpečné práce (např. pro zdvihací zařízení)
Zákonné (právní, legislativní) předpisy - zákony, nařízení vlády, vyhlášky

Všechny zákonné předpisy uvedené na webových stránkách www.kmt.cz jsou zde uvažovány v platném znění, tzn. v aktuálně platném znění, vč. všech novelizací.

Všechny technické normy uvedené na webových stránkách www.kmt.cz jsou zde uvažovány v platném znění, tzn. v aktuálně platném znění, vč. všech změn a oprav.